யோனா கூறும் சத்தியங்கள் – 1

யோனா கூறும் சத்தியங்கள் – 1

அதற்கு அவன்: நான் எபிரெயன். சமுத்திரத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின பரலோகத்தின் தேவனாகிய கர்த்தர் இடத்தில் பயபக்தியுள்ளவன் என்றான்.” யோனா:1.9

பரிசுத்த வேதாகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நபரை முன்னிறுத்தியும், பல சத்தியங்கள் உரைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சாதாரண குடிமக்கள் முதல் ராஜக்குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வரை உட்படுகிறார்கள். ஆனால் ஒரு நாட்டில் உள்ள மக்களைத் தேவனிடத்திற்கு திருப்பும் பணியில், தீர்க்கத்தரிசிகள் தனித்தன்மை வகிக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில் வேதத்தில் உள்ள சிறிய தீர்க்கத்தரிசிகளில் ஒருவராக பட்டியலிடப்பட்ட யோனாவின் வாழ்க்கைப் பயணம், வெறும் 4 அதிகாரங்களில் காட்டப்பட்டாலும், அதன்மூலம் தேவன் எண்ணிலடங்கா காரியங்களை வெளிப்படுத்துவதைக் காண முடிகிறது.

நவீன காலத்தில் வாழும் கிறிஸ்தவர்களான, நம் வாழ்க்கையோடு அவற்றை சேர்த்து படிப்பது, நமது ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு அதிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். எனவே யோனா சொல்லும் சாத்தியங்கள் என்ற இந்த வேதப்பாடத்திற்குள் நுழைவோம்.

இந்த யோனா யார்?

கி.மு.786-746 காலக்கட்டத்தில், இஸ்ரவேல் நாட்டை ஆட்சி செய்து வந்த யோவாசின் குமாரனாகிய யெரொபெயாம் என்ற ராஜாவின் நாட்களில் யோனா தீர்க்கத்தரிசி வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கணக்கிட்டுள்ளனர்.

பொதுவாக தீர்க்கத்தரிசி யோனாவைக் குறித்து பேசும் பலரும், யோனா புத்தகத்தில் உள்ள காரியங்களை மட்டுமே முன்னிறுத்தி பேசுகிறார்கள். இதனால் நம்மில் பலருக்கும், யோனாவைக் குறித்து வேதத்தில் யோனா புத்தகத்தில் மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளது என்று நினைக்கத் தோன்றுகிறது. ஆனால் யோனாவின் தந்தைக் கூட ஒரு தீர்க்கத்தரிசியாக இருந்தார் என்று 2 ராஜாக்கள்:14.25 வசனத்தைப் படிக்கும் அறிய முடிகிறது.

மேலும் யோனா கூறிய ஒரு தீர்க்கத்தரிசனம் அப்படியே நிறைவேறியதாகவும், அதே வசனம் கூறுகிறது. எனவே வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள், சிறிய தீர்க்கத்தரிசிகளின் பட்டியலில் யோனாவை சேர்த்தாலும், அவர் ஒரு நாட்டிற்கே முக்கியமான காரியங்கள் வரை கூறியவர் என்பது மேற்கூறிய வசனத்தின் மூலம் மறைமுகமாகத் தெரிகிறது.

எனவே இந்த யோனா புத்தகத்தில் படிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது என்ற நமது எண்ணத்தை முதலில் மாற்றிக் கொள்வோம். தேவனால் வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு தீர்க்கத்தரிசியாக இருந்திருக்க வாய்ப்புள்ள யோனாவின் வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து, பல ஆவிக்குரிய காரியங்களைக் கற்றுக் கொள்வோம்.

யோனா கூறும் சத்தியங்கள் பாகம் -2 (தொடரும்)