பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள வசனங்களை ஆராய்ந்து, ஆழமாக தியானிக்க உதவும் பகுதியே வேதப்பாடம் ஆகும். இந்த பகுதியில் குறிப்பிட்ட ஆவிக்குரிய தலைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு, அடுத்தடுத்த பாகங்களாக வெளியிடுகிறோம்.

வேதப் பாடம் பகுதியில் வெளியாகும் செய்திகளின் பாகங்களை வாசிக்க, வேதப்பாடம் – https://bit.ly/3cipNzn என்ற ஐகானை கிளிக் செய்யலாம்.

பரிசுத்த வேதாகமத்தை படித்து தியானித்து, அதன் மூலம் தேவன் நம்மோடு பேசும் வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ள இந்த வேதபாட பகுதி உதவும் என்று கிறிஸ்துவுக்குள் விசுவாசிக்கிறோம்.