ஏசாயா:43.1 – தினத்தியானம்

0 1 min 1 yr

இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும், இஸ்ரவேலே, உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே; உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன்; உன்னைப் பேர் சொல்லி அழைத்தேன்; நீ என்னுடையவன். ஏசாயா:43.1

தின-தியானம்