மறைவான பிசாசின் தந்திரங்கள் – பாகம் 3

0 1 min 3 mths

2வது தந்திரம் யாத்திராகமம்.8:28ல் பார்வோனின் இரண்டாவது தந்திரமான ஆலோசனையை காண்கிறோம். எகிப்தில் இருந்து நீங்கள் தூரமாக செல்லாமல் பக்கத்திலேயே ஆராதனை செய்யுங்கள் என்று பார்வோன் கூறுகிறார்.

வேதப்-பாடம்