Category: தின-தியானம்

1 நாளாகமம்:4.9

யாபேஸ் தன் சகோதரரைப் பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாய் இருந்தான். அவன் தாய்: நான் துக்கத்தோடே அவனைப் பெற்றேன் என்று சொல்லி, அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பேரிட்டாள். 1 நாளாகமம்:4.9 ஒரு குழந்தைக்கு ஜனனம் அளிக்கும் ஒவ்வொரு தாயும் சந்தோஷப்படுவது இயற்கை. ஆனால் யாபேஸின் தாய் அவனை துக்கத்தோடு பெற்றெடுத்தாள் என்று தியான வசனம் கூறுகிறது. ஆனாலும்…

Continue Reading 1 நாளாகமம்:4.9

கலாத்தியர்:3.6

அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. கலாத்தியர்:3.6 விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்படும் ஆபிரகாமின் சந்ததியை குறித்து அவரது 75வது வயதில் வாக்குத்தத்தத்தை (ஆதியாகமம்:12.3,4) பெறுகிறார். 11 ஆண்டுகள் காத்திருந்தும் குழந்தையில்லை என்ற நிலை ஏற்பட்ட போது, மனைவி சாராளின் ஆலோசனையை கேட்டு பணிப்பெண் ஆகாரின் மூலம் இஸ்மவேலை (ஆதியாகமம்:16.16) பெறுகிறார்.

Continue Reading கலாத்தியர்:3.6

அப்போஸ்தலர்:18.10

நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன், உனக்குத் தீங்குசெய்யும்படி ஒருவனும் உன்மேல் கைபோடுவதில்லை. அப்போஸ்தலர்:18.10 புதிய ஏற்பாட்டில் அதிக தூரம் பயணம் செய்து, பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு இயேசுவே மெய்யான தெய்வம் என்று காட்டி, ஆசியாவில் பல சபைகளை உருவாக்கியவர் பரிசுத்த பவுல். இவரிடம் தான் தேவன் இந்த வார்த்தைகளைப் பேசுகிறார்.

Continue Reading அப்போஸ்தலர்:18.10

யோபு.1:22

இவையெல்லாவற்றிலும் யோபு பாவஞ்செய்யவுமில்லை; தேவனைப் பற்றிக் குறை சொல்லவுமில்லை. யோபு.1:22 ஊரில் பெரிய பணக்காரனாக இருந்த யோபு, தன் குடும்பத்தோடு தேவனுடைய பாதுகாப்பில் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்ததாக யோபு புத்தகம் ஆரம்பிக்கிறது. தேவனுக்கு பயந்து வாழும் யோபின் வாழ்க்கையில், சோதனைக்காரனாக பிசாசு நுழைய தேவன் அனுமதித்த போது, அடுத்தடுத்த அதிர்ச்சி செய்திகளை கேட்க நேரிடுகிறது.

Continue Reading யோபு.1:22

லேவியராகமம்:26.12

நான் உங்கள் நடுவிலே உலாவி, உங்கள் தேவனாயிருப்பேன், நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள். லேவியராகமம்:26.12 பூமியில் மனிதனை உண்டாக்கியது முதல் தேவன், அவனோடு வாசம் செய்ய  விரும்பினார். ஆனால் ஆதாமின் கீழ்படியாமை, அவனது பின்சந்ததிகளிலும் தொடரவே, பரிசுத்த தேவனின் மனவிருப்பம் நிறைவேறவில்லை.

Continue Reading லேவியராகமம்:26.12

லூக்கா.8:46

அதற்கு இயேசு: என்னிலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை அறிந்திருக்கிறேன்; ஆதலால் ஒருவர் என்னைத் தொட்டதுண்டு என்றார். லூக்கா.8:46 12 ஆண்டுகளாக பெரும்பாடு அனுபவித்து வந்த ஒரு பெண்ணிற்கு, இயேசு சுகத்தை அளித்த பிறகு இந்த வார்த்தைகளைக் கூறுகிறார்.

Continue Reading லூக்கா.8:46

மல்கியா.1:2

“நான் உங்களைச் சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அதற்கு நீங்கள் எங்களை எப்படிச் சிநேகித்தீர் என்கிறீர்கள்;” மல்கியா.1:2 உலகில் அன்பிற்காக ஏங்காத எந்த மனிதனும் இல்லை. அன்பு கிடைக்காத காரணத்தினால் எவ்வளவோ பேர் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் இந்த உலகில் உள்ளவர்கள் எவ்வளவுதான் அன்பு காட்டினாலும், அதற்கு ஒரு எல்லை உண்டு. அதிகபட்சம் அவர்களின்…

Continue Reading மல்கியா.1:2

லூக்கா.8:39

“இயேசு அவனை நோக்கி: நீ உன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப் போய், தேவன் உனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் அறிவி என்று சொல்லி, அவனை அனுப்பிவிட்டார்.” லூக்கா.8:39 இயேசுவின் ஊழியத்தில் அநேகர் பயனடைந்து வந்த நிலையில், சிலரை தம்மை பின்பற்றி வரும்படி அழைத்தார். ஆனால் சிலர் அவரை பின்பற்றி வருவதாக கூறிய போதும், அவர்களை அவர் அனுமதிக்கவில்லை. இரண்டாவது வகையில்…

Continue Reading லூக்கா.8:39

சங்கீதம்.139:7

“உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன்? உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன்?” சங்கீதம்.139:7 வானமும், பூமியும் படைத்த தேவனிடமிருந்து எந்த மனிதனாலும் தப்பி செல்ல முடியாது. அவரது கண்களுக்கு மறைவாக நாம் எதையும் செய்ய முடியாது. இந்த கருத்தை தான் சங்கீதக்காரன் இங்கே குறிப்பிடுகிறான்.

Continue Reading சங்கீதம்.139:7

சங்கீதம்:1.2

“கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்” சங்கீதம்:1.2 சங்கீத புத்தகத்தின் முதல் அதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இன்றைய தியான வசனம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மிகவும் பழக்கமானது. எனினும் நம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு ஆழமான கருத்தை இந்த வசனத்தின் மூலம் காணலாம்.

Continue Reading சங்கீதம்:1.2