2 சாமுவேல்:7.18 -தினத்தியானம்

0 1 min 10 mths

அப்பொழுது தாவீது ராஜா… : கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, தேவரீர் என்னை இதுவரைக்கும் கொண்டுவந்ததற்கு, நான் எம்மாத்திரம்? என் வீடும் எம்மாத்திரம்? 2 சாமுவேல்: 7.18

தின-தியானம்