நம்மிடையே உலாவும் பிரிவினை ஆவிகள்

0 1 min 2 mths

முப்பிரிநூல் சீக்கிரத்தில் அறாது என்று பிரசங்கி:4.12ல் வாசிக்கிறோம். இதனால் தான் தேவன், தனது பிள்ளைகளுக்கு இடையே சகோதர ஐக்கியத்தையும், தெய்வீக அன்பையும் அளித்துள்ளார். இதை நாம் செல்லும் சபையில், நமது குடும்பத்தில், கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் இடையேயும் காண முடியும்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!