ஆதியாகமம்:39.21 – தினத்தியானம்

0 1 min 1 mth

கர்த்தரோ யோசேப்போடே இருந்து, அவன்மேல் கிருபை வைத்து, சிறைச்சாலைத் தலைவனுடைய தயவு அவனுக்குக் கிடைக்கும்படி செய்தார். ஆதியாகமம்: 39.21

தின-தியானம்