சாட்சி சொல்ல தயங்குகிறோமா? – சாட்சி

0 1 min 2 mths

தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சகோதரன் கூறுகிறார்… என் வாழ்க்கையில் தேவன் எண்ணற்ற நன்மைகளைச் செய்துள்ளார். ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களிலும் நான் அதை பெரியதாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் விட்டுள்ளேன்.

அனுபவ சாட்சி