லூக்கா.8:39 – தினத்தியானம்

0 1 min 4 weeks

இயேசு அவனை நோக்கி: நீ உன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப் போய், தேவன் உனக்குச் செய்தவைகளையெல்லாம் அறிவி என்று சொல்லி, அவனை அனுப்பிவிட்டார். லூக்கா.8:39

தின-தியானம்