லூக்கா:18.16 – தினத்தியானம்

0 1 min 2 mths

…சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடங்கொடுங்கள், அவைகளைத் தடை பண்ணாதிருங்கள். தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது. லூக்கா: 18.16

தின-தியானம்