ஆதியாகமம்:11.4 – தினத்தியானம்

0 1 min 1 yr

…நமக்கு ஒரு நகரத்தையும், வானத்தை அளாவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி, நமக்குப் பேர் உண்டாகப் பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். ஆதியாகமம்:11.4

தின-தியானம்