லூக்கா:24.6 – தினத்தியானம்

0 1 min 1 mth

அவர் அங்கே இல்லை, அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். லூக்கா:24.6 உலக மக்களின் பாவங்களுக்கான ஒரே தீர்வாக, தனது முழு இரத்தத்தையும் சிந்தின இயேசு கிறிஸ்து, சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறந்தார். இதனால் அவ்வளவு நாட்களாக அவரைப் பின்பற்றிய சீஷர்களுக்கும், மக்களுக்கும் இடையே ஒரு வெறுமையான நிலை உருவானது.

தின-தியானம்