காணிக்கை, தசம பாகம் – இவற்றில் ஏற்படும் குழப்பங்கள்

0 1 min 7 mths

தசம பாகம், காணிக்கை என்ற இரு காரியங்களும் வேதத்தில் பல இடங்களில் கூறப்பட்டு, வேதத்தில் உள்ள பலரும் அவற்றை அளித்துள்ளதாக வாசிக்க முடிகிறது. ஆனால் இவ்விரண்டிலும் இன்றைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு பல சந்தேகங்கள் நீடிக்கிறது.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!