நீங்கள் உண்மையில் கிறிஸ்தவரா?

0 1 min 3 mths

நாங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவர்கள் என்று மார்தட்டி கொள்ளும் பலருக்குள்ளும் இன்று இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலை காண முடிவதில்லை. கிறிஸ்துவை ஒத்தவராக இருந்தால் தானே, கிறிஸ்தவன் என்று அழைக்க முடியும்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!