வேதத்தில் கழுதைகள் – பாகம் 8

0 1 min 1 yr

சீமேயி வாழ்க்கையில் கழுதை: இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜாவான சவுலின் வம்சத்தை சேர்ந்தவன் என்ற சிறப்பை பெற்றவன் சீமேயி. அவனது வாழ்க்கையிலும் ஒரு கழுதை நுழைவதை காணலாம்.

வேதப்-பாடம்