நாம் காட்டும் தேவ அன்பு எப்படியிருக்கு?

0 1 min 3 mths

கிறிஸ்தவர்கள் இடையே தேவ அன்பை பற்றி அறியாத ஊழியர்களோ, விசுவாசிகளோ கிடையாது எனலாம். எவ்வளவோ செய்திகளில் தேவ அன்பின் அருமை, மேன்மைகளை பற்றி கேட்டு இருக்கிறோம்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!