வேதத்தில் கழுதைகள் – பாகம் 12

0 1 min 9 mths

நாமும் ஒரு கழுதை தான் இதற்கு முந்தைய பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக கூட இந்த பாகத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம். இரண்டு சீஷர்களால் கட்டு அவிழ்க்கப்பட்ட கழுதைக் குட்டி இயேசுவிடம் கொண்டு வரப்பட்டு, அதன் மீது இயேசு ஏறி பயணித்ததாக வேதத்தில் வாசிக்கிறோம்.

வேதப்-பாடம்