இயேசு-லேகியோன் சந்திப்பு – பாகம் 4

0 1 min 4 mths

மாற்கு:5.5ல் அவனுக்குள் கூக்குரலிட்டு திரியும் அனுபவம் இருந்தது என்று காண்கிறோம். அதுவும் ஓய்வின்றி இரவும், பகலும், மலைகளிலும், கல்லறைகளிலும் இருந்து கூக்குரலிட்டு திரிந்துள்ளான்.

வேதப்-பாடம்