தேவ ஆலயத்திற்கு நாம் எப்படி போகிறோம்?

0 1 min 10 mths

இன்றைய கிறிஸ்தவர்களில் சிலருக்கு, தேவ ஆலயத்திற்கு ஏன் செல்கிறோம் என்று கூட தெரிவதில்லை. சிலர் பல ஆண்டுகளாக ஆலயத்திற்கு சென்றாலும், அவர்களில் எந்த மாற்றமும் நடக்காமல் இருப்பதற்கு இதுவே காரணம் எனலாம்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!