நம் பிரச்சனைகள் தேவனுக்கு தெரியுமா?

0 1 min 1 yr

உலகில் நாம் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்கள், பாடுகள், தேவைகள் ஆகியவை குறித்து தேவனுக்கு தெரியுமா? என்ற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் ஏற்படுகிறது. சில நேரங்களில் நம் ஜெபத்தில் கூட அவற்றை, தேவனிடமே கேட்டும் விடுகிறோம். ஜெபத்திற்கான பதில் சற்று தாமதித்தால், தேவனை திட்டுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!