நம் தேவன் மலைகளின் தேவனா? பாகம்-1

0 1 min 2 mths

சீரியாவின் ராஜாவுடைய ஊழியக்காரர் அவனைப் பார்த்து: அவர்களுடைய தேவர்கள் மலைத்தேவர்கள், அதினால் அவர்கள் நம்மை மேற்கொண்டார்கள்;… 1இராஜாக்கள்:20.23

வேதப்-பாடம்