தேவன் நம்மை சோதிப்பது ஏன்? -5

0 1 min 4 mths

தேவனின் எதிர்பார்ப்பு: நம்மை தேவன் எதற்காக சோதிக்கிறார் என்பதற்கான காரணங்களைக் குறித்து கடந்த சில பாகங்களில் சிந்தித்தோம். இந்நிலையில் அந்தச் சோதனைகளில் நாம் வெற்றிப் பெற வேண்டியது எந்த அளவிற்கு இன்றியமையாதது என்பதை குறித்தும்  சிந்திப்போம்.

வேதப்-பாடம்