வேதத்தில் கழுதைகள் – பாகம் 6

0 1 min 1 yr

அபிகாயிலும் கழுதையும்: தாவீதின் வாழ்க்கையில் வரும் முக்கியமான நபர்களில் ஒருவர் அபிகாயில். அவரது வாழ்க்கையில் இரு சந்தர்ப்பங்களில் கழுதை குறுக்கிடுகிறது.

வேதப்-பாடம்