இயேசு-லேகியோன் சந்திப்பு – பாகம் 3

0 1 min 1 mth

மாற்கு:5.3,4 ஆகிய வசனங்களை வாசிக்கும் போது, பிசாசு பிடித்த நபரின் மற்றொரு சுபாவம் சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது. அந்த மனிதனை எந்த சங்கிலிகளாலும், விலங்குகளாலும் அடக்க முடியவில்லை என்று காண்கிறோம். அப்படியே சங்கிலிகளாலும், விலங்குகளாலும் கட்டி வைத்தாலும், அதை தகர்த்து போடும் தன்மை அவனுக்குள் இருந்தது என்று காண்கிறோம்.

வேதப்-பாடம்