சர்ச்சுக்கு போனா தூக்கம் வருதா?

0 1 min 1 yr

ஆதி கிறிஸ்துவ சபையின் நாட்களில் இருந்தே, கிறிஸ்தவ மக்களை தூக்கம் தொந்தரவு செய்து வருகிறது. பவுலின் பிரசங்கத்தை கேட்டு தூங்கி விழுந்து ஒருவர் இறந்ததாக கூட (அப்போஸ்தலர்:20.9) வேதத்தில் காண்கிறோம். ஆவிக்குரிய தூக்கம் ஒருபுறம் இருக்க, சரீரத்திலும் தூங்குவது இன்னும் பெரிய பிரச்சனையாக மாறுகிறது.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!