மாற்கு:14.70 – தினத்தியானம்

0 1 min 3 mths

… மறுபடியும் அருகே நிற்கிறவர்கள் பேதுருவைப் பார்த்து: மெய்யாகவே நீ அவர்களில் ஒருவன், நீ கலிலேயன், உன் பேச்சு அதற்கு ஒத்திருக்கிறது என்றார்கள். மாற்கு: 14.70

தின-தியானம்