துக்கமான நேரங்களில் துதிக்க முடிகிறதா?

0 1 min 2 mths

நம் வாழ்க்கையில் தேவன் பல நன்மைகளையும், ஆசீர்வாதங்களையும் தரும் போது, தேவனை துதிக்கிறோம். ஆனால் துக்கமான, வேதனை மிகுந்த சந்தர்ப்பங்களில் நமது ஆவிக்குரிய நிலை எப்படி இருக்கிறது? என்று கேட்டால், பலரும் மவுனம் சாதிப்பார்கள். ஏனெனில் பெரும்பாலானோரின் ஆவிக்குரிய சரிவு, துக்கமான நேரங்களில் தான் நிகழ்கிறது.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!