தவறாக கூறும் வேத வசனங்கள்

0 1 min 6 mths

பரிசுத்த வேதாகமத்தை தினமும் வாசிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்களில், பெரும்பாலானோருக்கு அதை தவறாகவோ, திருத்தியோ பயன்படுத்தக் கூடாது என்றும் தெரிந்திருக்கும். மேலும் வேதத்தில் உள்ள வார்த்தைகளில் ஒரு எழுத்தையோ, ஒரு உறுப்பையோ தவறாக பயன்படுத்துவோருக்கு நியாயத்தீர்ப்பு நாளில் தண்டனை கிடைக்கும் என்றும் வேதத்தில் (வெளிப்படுத்தின விஷேசம்:22.18) காண்கிறோம்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!