1 சாமுவேல்:10.27 – தினத்தியானம்

0 1 min 20 hrs

ஆனாலும் பேலியாளின் மக்கள்: இவனா நம்மை ரட்சிக்கப் போகிறவன் என்று சொல்லி, அவனுக்குக் காணிக்கை கொண்டு வராமல் அவனை அசட்டை பண்ணினார்கள்; அவனோ காதுகேளாதவன் போல இருந்தான். 1 சாமுவேல்: 10.27

தின-தியானம்