கிறிஸ்தவர்கள் தவறாக பயன்படுத்தும் சில வார்த்தைகள்

0 1 min 8 mths

நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளின் மூலம் நாம் யார் என்பதை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதற்காக பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நாம் யோசித்து பேச முடியாது என்பது உண்மை தான்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!