ஆதியாகமம்:39.3 – தினத்தியானம்

0 1 min 4 mths

கர்த்தர் அவனோடே இருக்கிறார் என்றும், அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்கப் பண்ணுகிறார் என்றும் அவன் எஜமான் கண்டு, ஆதியாகமம்: 39.3

தின-தியானம்