நம் தேவன் மலைகளின் தேவனா? பாகம் – 8

0 1 min 4 weeks

இயேசுவின் வாழ்க்கையில் மலைகள்: நமக்காக, தன் ஜீவனையே அளித்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில், அதிக இடங்களில் மலைகளின் குறுக்கீட்டை காண முடிகிறது.

வேதப்-பாடம்