வேதத்தில் காதல் – பாகம் 6

0 1 min 2 dys

தீனாளை காதலித்த சீகேம்: யாக்கோபின் வாழ்க்கையில் வந்த ஒரு காதல் சம்பவத்தை நாம் ஏற்கனவே ஆராய்ந்த நிலையில், அவரது மகளை ஒரு பிரபு காதலித்த சம்பவத்தை குறித்து இந்த செய்தியில் காண்போம்.

வேதப்-பாடம்