நியாயாதிபதிகள்:16.20 – தினத்தியானம்

0 1 min 6 mths

… அவன் நித்திரை விட்டு விழித்து, கர்த்தர் தன்னைவிட்டு விலகினதை அறியாமல், எப்போதும் போல உதறிப் போட்டு வெளியே போவேன் என்றான். நியாயாதிபதிகள்:16.20

தின-தியானம்