சங்கீதம்:16.8 – தினத்தியானம்

0 1 min 5 mths

கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. சங்கீதம்: 16.8

தின-தியானம்