2 ராஜாக்கள்.5.26 – தினத்தியானம்

0 1 min 9 mths

… அந்த மனுஷன் உனக்கு எதிர்கொண்டுவர தன் இரதத்திலிருந்து இறங்கித் திரும்புகிறபோது என் மனம் உன்னுடன்கூடச் செல்லவில்லையா?… 2 ராஜாக்கள்: 5.26

தின-தியானம்