பாவம் இல்லாமல் உலகில் வாழ முடியாதா?

0 1 min 2 mths

இந்த உலகமே பாவத்தில் மூழ்கி இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தின் மூலம் பாவத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்ட நாம், இந்த உலகில் தான் தொடர்ந்து வாழ வேண்டியுள்ளது.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!