சிலுவையில் இயேசு செய்த ஒரு மாற்றம்

1 1 min 4 mths

மனிதக் குலத்தின் பாவங்களைச் சுமந்து தீர்க்கும் தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று ஒருநாள் யோர்தான் ஆற்றின் ஓரத்தில் யோவான் ஸ்நானகன் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இயேசு, அப்படியே பாவிகளுக்காக மரித்தார். இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட நாள், புனித வெள்ளி என்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!