ஞானமுள்ள உயிரிகள் – பாகம் 3

0 1 min 4 mths

வெட்டுக்கிளி: எறும்புகள், குழிமுசல்களுக்கு அடுத்தப்படியாக வெட்டுக்கிளிகளை மிகவும் ஞானமுள்ளவை என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது. நீதிமொழிகள்:30.27 வசனத்தில் வெட்டுக்கிளியின் சிறப்பு தன்மை குறித்து காணலாம்.

வேதப்-பாடம்