யாத்திராகமம்:3.3 – தினத்தியானம்

0 1 min 7 mths

அப்பொழுது மோசே: இந்த முட்செடி வெந்து போகாது இருக்கிறது என்ன, நான் கிட்டப் போய் இந்த அற்புத காட்சியைப் பார்ப்பேன் என்றான். யாத்திராகமம்: 3.3

தின-தியானம்