இயேசுவை சுமந்த கழுதைக்கு உதித்த யோசனை

0 1 min 1 mth

இயேசுவின் சிலுவை மரணத்திற்கு முன் எருசலேமிற்கு சமீபமாக வந்த போது, 2 சீஷர்களை அழைத்து, ஒரு கழுதையை அழைத்து கொண்டு வர சில குறிப்புகளைக் கூறுகிறார்.

மாத்தி யோசி