2 ராஜாக்கள்:6.5 – தினத்தியானம்

0 1 min 1 yr

ஒருவன் ஒரு உத்திரத்தை வெட்டி வீழ்த்துகையில் கோடரி தண்ணீரில் விழுந்தது. அவன்: ஐயோ என் ஆண்டவனே, அது இரவலாக வாங்கப்பட்டதே என்று கூவினான். 2 ராஜாக்கள்:6.5

தின-தியானம்