நமக்குள் உண்மையான தேவ தாழ்மை இருக்கா?

0 1 min 4 mths

இரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நபரும் தாழ்மையோடு வாழ வேண்டும் என்று பரிசுத்த வேதாகமம் குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் இன்றைய கிறிஸ்தவர்களில் எது தாழ்மை என்ற குழப்பம் உள்ளது.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!