தேவன் நம்மை சோதிப்பது ஏன்? – 4

0 1 min 5 mths

தேவ திட்டத்திற்கு நேராக வழி நடத்த: நம் வாழ்க்கையில் சோதனைகளைத் தேவன் அனுமதிப்பதன் பின்னணியில், அவர் மீதான அன்பு மற்றும் பயத்தின் அளவை, நாம் நிரூபிக்க வேண்டியுள்ளது என்றும், நம் மனதில் உள்ளவற்றை நமக்கு வெளிப்படுத்த தேவன் விரும்புகிறார் என முந்தைய பாகங்களில கண்டோம்.

வேதப்-பாடம்