பரலோகத்தில் எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு கிடைக்கும்?

0 1 min 1 mth

பரலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இப்படியிருக்க பரலோகத்தில் எந்த மாதிரியான வரவேற்பு நமக்கு கிடைக்கும் என்று சிந்தித்து இருக்கிறீர்களா?

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!