நாம் சந்திக்கும் சோதனைகள் – பாகம் 3

0 1 min 3 mths

லோத்தின் சோதனை: லோத்திற்கு ஏற்பட்ட முதல் சோதனையை குறித்து ஆதியாகமம்.13ம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். ஆபிரகாம் உடன் பயணித்த லோத்து பிரிந்து செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்த நினைத்த லோத், செழிப்பான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார்.

வேதப்-பாடம்