பரிசுத்தாவியை குறித்த சில தவறான எண்ணங்கள்

0 1 min 2 mths

இன்றைய கிறிஸ்தவர்கள் இடையே பரிசுத்தாவியை குறித்த பல தவறான எண்ணங்கள் உலா வருகின்றன. இதில் சில காரியங்கள் பாரம்பரியமான பழக்கமாகவே மாறிவிட்டன எனலாம்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!