தேவன் எப்போதும் நம்மோடு இருந்தால்…

0 1 min 4 mths

இன்றைய கிறிஸ்துவர்களின் ஜெபமும், விண்ணப்பமும் என்னவென்றால், தேவன் எப்போதும் என்னோடு இருக்க வேண்டும் என்பதே. நாம் கேட்கும் பல தேவ செய்திகளிலும், இதை குறித்து பேசப்படுகிறது. இந்நிலையில் தேவன் எப்போதும் நம்மோடு இருந்தால், எப்படி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்தது உண்டா?

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!