வேதத்தில் காதல் – பாகம் 3

0 1 min 7 mths

மாவீரன் சிம்சோன்: வேதத்தில் உள்ள காதல் சம்பவங்களின் வரிசையில் அடுத்ததாக, தேவனுடைய ஆவியினால் மிகவும் பலம் மிகுந்த மனிதனாக மாறி செயலாற்றி வந்த சிம்சோனை குறித்து காண்போம்.

வேதப்-பாடம்